[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลนางสาวซารีพะ ดีรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
089-2935728


นายโซเฟียน ละมูลอ
ศึกษานิเทศก์
083-3973232


นางสุไบดัส มะยาดง
ศึกษานิเทศก์
091-3134919


นางปัทมาวดี ขันธ์ชัย
ศึกษานิเทศก์
081-6084218


นายนิธิรอน ภัทราธิกุล
ศึกษานิเทศก์
081-3384938


นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์
093-1619323

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com