[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 กลุ่มอำนวยการนางลดาวัลย์ สร้อยสังวาลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
089-0657579


นางสาวรวีวรรณ อนันต์ชื่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
089-7557044


นายมะซู เจะแว
นักวิชาการเงินและบัญชี
087-7824959


นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ
นักจัดการทั่วไป
089-8769960


นางสาวชญาภา สุขสบาย
ธุรการ
093-6695013


นายรอสดี มะลี
พนักงานขับรถยนต์
087-8376315


นางสาววนิดา หะยีดอเล๊าะ
แม่บ้าน
082-7309316

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com