[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
รายการเอกสารทั้งหมด                                                                           ระบุชื่อหนังสือที่ต้องการค้นหา     
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 46 กลุ่มอำนวยการ
2 บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ 42 กลุ่มอำนวยการ
3 แบบใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 278 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 313 กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารยามปกติ 287 กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 385 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 ฟอร์มนำส่งรายได้แผ่นดิน 590 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
8 แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 606 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
9 สัญญาการยืมเงิน 675 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
10 แบบฟอร์มที่ติดใบเสร็จ 901 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
11 หนังสือแสดงเจตนารับเงินช่วยพิเศษถึงแก่ความตาย/ผู้รับบำเหน็จตกทอด 544 กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1177 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 917 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
14 แบบการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 534 กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ใบเบิกถอน/ใบนำฝาก/สมุดคู่ฝาก 691 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
16 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(การศึกษาของบุตร) 723 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
17 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(ค่ารักษาพยาบาล) 705 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
18 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 574 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
19 แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฎิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก 516 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
20 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฎิบัติราชการ 536 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
  << 1 2 >>

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com