[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
รายการเอกสารทั้งหมด                                                                           ระบุชื่อหนังสือที่ต้องการค้นหา     
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 32 กลุ่มอำนวยการ
2 บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ 29 กลุ่มอำนวยการ
3 แบบใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 264 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 299 กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารยามปกติ 275 กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 371 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 ฟอร์มนำส่งรายได้แผ่นดิน 575 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
8 แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 587 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
9 สัญญาการยืมเงิน 665 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
10 แบบฟอร์มที่ติดใบเสร็จ 885 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
11 หนังสือแสดงเจตนารับเงินช่วยพิเศษถึงแก่ความตาย/ผู้รับบำเหน็จตกทอด 531 กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1157 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 903 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
14 แบบการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 519 กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ใบเบิกถอน/ใบนำฝาก/สมุดคู่ฝาก 674 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
16 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(การศึกษาของบุตร) 712 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
17 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(ค่ารักษาพยาบาล) 691 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
18 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 556 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
19 แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฎิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก 502 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
20 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฎิบัติราชการ 526 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
  << 1 2 >>

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com